Moderatorzy odnowy wsi


Głównym zadaniem moderatorów odnowy wsi jest udzielania wsparcia mieszkańcom w wykreowaniu wizji wsi, a co za tym idzie stworzeniu sołeckiej strategii rozwoju. Moderatorzy pomogą nabyć umiejętności przeprowadzania oceny zasobów jak i potencjału rozwojowego wsi, jakości i standardu życia w sołectwie. Dwudniowe warsztaty z grupami odnowy wsi pozwolą nakreślić wieloletnie i krótkoterminowe programy odnowy poszczególnych sołectw.

Obecnie działa 20 moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

Marek Romaniec
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski północnej
email: marekromaniec@interia.pl
tel. kom. +48 509 810 249

Animator partnerstw lokalnych, politolog. Prezes Zarządu Fundacji Naszyjnik Północy.
Trener STOPu. Animator partycypacji publicznej. Współtwórca szlaku rowerowego Greenway Naszyjnik Północy oraz programów towarzyszących: Marka Lokalna, Ekomuzeum, Questing. Twórca strategii rozwoju turystyki oraz LSRów. Pomysłodawca i realizator programu Wielkopolska Akademia Sołtysa. Panelista na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych nt. rozwoju zrównoważonego obszaru z uwzględnieniem współpracy trójsektorowej. Dyrektor Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska.

Paweł Michalski
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski północnej
email: pmichalski.oswiata@wp.pl
tel. kom. +48 538 442 840

Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz licznych studiów podyplomowych, w tym z zarządzania funduszami i projektami Unii Europejskiej. Edukator z wieloletnim stażem i doświadczeniem  w pracy z grupą.  Członek i założyciel kilku organizacji pozarządowych.

Pracuje w Lokalnej Grupie Działania Krajna Złotowska na stanowisku  Kierownik ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Od lat związany z ideą odnowy wsi i animacji obszarów wiejskich. Autor wielu projektów w zakresie kultury, edukacji, turystyki zarówno z ramienia stowarzyszeń jak i samorządów. Organizator wielu wydarzeń organizowanych na obszarach wiejskich.

Jarosław Maciejewski
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski północnej
email: jaroslawmaciejewski@wp.pl
tel. kom. +48 501 516 406

Ukończył studia magisterskie w zakresie zarządzania administracją publiczną 0raz studia podyplomowe: Podatki i doradztwo podatkowe.

Sołtys wsi Rudna w gminie Złotów od 2007r. Członek Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Prezes Rady Powiatowej SSWW powiatu złotowskiego, Prezes koła gminnego SSWW w Gminie Złotów.

Certyfikat PRINCE 2 – Zarządzanie Projektami

Maciej Roman
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski północnej
email: szkolamaro@wp.pl
tel. kom. +48 606 912 897

Wykształcenie wyższe – pedagogiczne, pracuje w Państwowej Straży Pożarnej oraz prowadzi własną działalność szkoleniową. Założyciel i prezes stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi. Animator społeczny, pomysłodawca i organizator wielu imprez o charakterze kulturalno- sportowych, integrujących mieszkańców wsi.

Maria Nowak
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski wschodniej
email: mariakorzecznik@gmail.com
tel. kom. 602 593 814

Trener, coach – doświadczenie w zarządzaniu placówkami oświatowymi oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu:

 • rozwoju obszarów wiejskich (odnowa wsi, fundusz sołecki),
 • rozwoju osobistego,
 • aktywizacji społeczności lokalnych,
 • pisania i zarządzania projektami,
 • zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych.

Iwona Bańdosz
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski wschodniej

email: iwona.bandosz@wp.pl
tel. kom. +48 695 416 554

W swojej działalności koncentruje się na kwestiach związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Od lat zaangażowana w działania społeczne na rzecz środowisk lokalnych, pozyskując środki na organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym. Od 2007 roku związana zawodowo z sektorem pozarządowym. Uczestniczy w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach, które rozwijają kompetencje. Inicjuje i koordynuje wiele projektów które przyczyniają się do rozkwitu polskiej wsi.

Aleksandra Brzęcka
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski wschodniej

email: a.brzecka@op.pl
tel. kom. +48 507 197 171

Animator społeczny aktywnie działający i pracujący dla społeczności. Pracuje z ludźmi i w dzień i w nocy. Przewodniczy stowarzyszeniu, które rozwija wieś. Próbuje zarażać innych swoją pasją i dzieli z nimi swój świat.

Ewa Jankowiak
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski wschodniej
email: ewa.cibail@o2.pl
tel. kom. +48 665 332 616

Absolwentka WSHE w Łodzi, specjalizacja: Zarządzanie potencjałem ludzkim. Zatrudniona w LGD „Z Nami Warto” na stanowisku- Spec. ds. organizacji i finansów oraz wdrażania LSR. Od 2009 r. związana z działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi 4 – LEADER na lata 2007-2013r. Odpowiedzialna m.in. za wdrażanie, realizację i aktywizację społeczności lokalnej na terenach wiejskich, doradca w zakresie pozyskania i rozliczeń dofinansowań. Współtworząca LSR dla LGD na lata 2014-2020.

Mirosława Woźniak
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski wschodniej

email: mw.mirka@o2.pl
tel. kom. +48 691 029 524

Absolwentka Kolegium Europejskiego UAM- specjalizacja Edukacja Europejska; pracownik Urzędu Gminy w Kołaczkowie odpowiedzialny za pozyskiwanie środków zewnętrznych i szeroko rozumianą współpracę z organizacjami pozarządowymi; przewodnicząca Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygania otwartych konkursów ofert dla NGO

Gminny koordynator programu Wielkopolska Odnowa Wsi,

Anita Kubicka
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski wschodniej

email: anita_herudzinska@o2.pl
tel. kom. +48 500 274 618

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek: politologia, specjalność: administracja europejska. Absolwentka studiów podyplomowych zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej.

Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Od 2008 r. Wiceprezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w Słupcy, specjalista ds. funduszy europejskich.

Przygotowała i zrealizowała kilkadziesiąt projektów w zakresie kultury, sportu, turystyki i edukacji. Organizator wielu szkoleń, warsztatów, imprez kulturalnych dla mieszkańców obszarów wiejskich.

Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi z terenu całego Powiatu Słupeckiego.

Izabela Polak
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski wschodniej

email: polak.iza@wp.pl
tel. kom. +48 663 793 100

Pracownik samorządowy zajmujący się pozyskiwaniem, wdrażaniem oraz rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W roku 2012 nagrodzona przez Elżbietę Bieńkowską tytułem EUROLIDER.

 • Prezes Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju,
 • Wice Prezes Lokalnej Grupy Działania „Między Ludźmi i Jeziorami”,
 • członek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
 • członek Koła Gospodyń Wiejskich.

Zaangażowana w działania społeczne na rzecz środowisk lokalnych, a przede wszystkim z sektorem pozarządowym. Gminny koordynator programu Wielkopolska Odnowa Wsi, wspierający lokalnych liderów w animowaniu społeczności lokalnej.

Dariusz Wawrzyniak
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski wschodniej / południowej

email: dwawrzyniakm@gmail.com
tel. kom. +48 666 371 482

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku „Ekonomika rolnictwa 1989-1994;

Studia podyplomowe:

 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – „Bankowość” 1997-1998;
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – „Studia Menedżerskie” 2004-2005;
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – „Leader Samorządności” 2013-2014

Zatrudnienie:  w bankowości 1995 – 2011

 • Wielkopolski Bank Rolniczy,
 • PKO BP SA,

w administracji samorządowej od  2011 w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.

Zainteresowania: film, muzyka, ekonomia, ekonomia społeczna.

Iwona Suszka
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski południowej

email: isuszka@onet.eu
tel. kom. +48 509 507 444

Wieloletnie doświadczenie w obszarze odnowy wsi. Posiada bardzo dobrą znajomość problematyki związanej z rozwojem obszarów wiejskich, praktykę w prowadzeniu szkoleń, wiedzę popartą wynikami, z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz krajowych.

Pracuje w Lokalnej Grupie Działania [LGD] Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” na stanowisku Kierownik Biura. Koordynuje pracę biura, animuje lokalną społeczność oraz udziela wsparcia przy pisaniu projektów w ramach działań skierowanych do rolników, przedsiębiorców, osób fizycznych, organizacji pozarządowych oraz JST. Od 2009 r. zaangażowana w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju [LSR] Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2007-2013 oraz współuczestniczy w przygotowaniu LSR na lata 2016- 2023. Ukończyła cykl szkoleń z zakresu tworzenia lokalnych strategii rozwoju, przygotowania strategii komunikacyjnej i angażowania społeczności lokalnych w przygotowanie i realizację LSR.

Jako znawczyni idei odnowy wsi, zasad planowania przestrzeni wiejskiej oraz inwentaryzacji zasobów kultury materialnej zachęcam do współpracy.

Bartosz Kobus
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski południowej

email: bartosz.kobus@krzywin.pl
tel. kom. +48 603 521 943

Entuzjasta procesu odnowy wsi i funduszu sołeckiego. Inicjator i założyciel kilku grup odnowy wsi na terenie gminy Krzywiń. Opiekun i doradca sołtysów. Członek kilku stowarzyszeń. Lider Lokalny Gminy Krzywiń w ramach projektu LOWES – Leszczyński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. Współkoordynator największego gminnego projektu, które ma na celu zintegrowanie środowiska społecznego gminy Krzywiń pn. PAKT Krzywiń.

Od września 2013 r. zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Anna Wieczorek
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski południowej

email: anna.wiecz7@wp.pl
tel. kom. +48 601 663 453

Sołtyska, współzałożycielka i prezeska Stowarzyszenia Partnerstwo Lokalne w Śmiglu, członkini OSP i KGW; Animatorka społeczności lokalnych; Koordynatorka wielu projektów animacyjnych i edukacyjnych; Liderka lokalna w projekcie LOWES- Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej; Propagatorka idei odnowy wsi.
Pochłania ją praca z ludźmi i dla ludzi, a denerwuje nicnierobienie

Dawid Bała
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski południowej
email: moderatorzy.wow@gmail.com

mgr inż. gospodarki przestrzennej  (UAM w Poznaniu, specjalizacja: planowanie przestrzenne).

Od 2013 roku zawodowo związany z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”. Posiada  doświadczenie w obsłudze środków unijnych z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, jak i rolnictwa. Naukowo interesuje się organizacją i funkcjonowaniem grup producentów rolnych.

Anna Klauza
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski południowej

email: moderatorzy.wow@gmail.com
tel. kom. +48 782 386 222

mgr filologii polskiej (UAM w Poznaniu)

Od 2011 r. pracownik Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Urszula Pużanowska
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski południowej

email: up77@wp.pl
tel. kom.

Trener odnowy wsi, animator partnerstw lokalnych

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z mieszkańcami wsi, w ramach których wypracowano plany odnowy miejscowości dla kilkudziesięciu sołectw z terenu Wielkopolski (2009-2014)

Doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Współzałożyciel i członek wielu organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Krzysztof Pacholak
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski zachodniej

email: k.pacholak@wp.pl
tel. kom. +48 600 606 597

Urzędnik w gminie Lwówek odpowiedzialny za prowadzenie inwestycji komunalnych oraz aplikowanie i rozliczanie środków zewnętrznych; gminny koordynator programu Wielkopolska Odnowa Wsi;

W 2013 r. wyróżniony przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego za szczególny wkład w propagowanie idei odnowy wsi oraz za szczególne zaangażowanie i wkład w rozwój samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w gminie Lwówek.

Małgorzata Napierała
Główny obszar działania: subregion Wielkopolski zachodniej

email: malgorzatafranaszek@op.pl
tel. kom. +48 608 618 235

Pracownikiem samorządowy zajmujący się pozyskiwaniem, wdrażaniem oraz rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych; koordynator projektów realizowanych na obszarach wiejskich, zwłaszcza w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gminny koordynator programu Wielkopolska Odnowa Wsi, wspierający lokalnych liderów w animowaniu społeczności lokalnej


Odwiedź nas na:

Copyright 2013 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl